SV. MICHAEL ARCHANDĚL

Sv. Michael náleží k serafínům a je prvním andělem v nebi. Převyšuje svou krásou všechny ostatní anděly. Je přítomen, když se loučí duše s tělem. Není pouze svědkem při udělování rozsudku, ale i uskutečnitelem Boží spravedlnosti tím, že nese duši na místo očisty, aby ji – když učinila zadost Boží spravedlnosti – uvedl do věčné blaženosti. Sv. Michael má s dušemi veliký soucit a povzbuzuje je v jejich bolestech, mluví k nim z nebe. Když to Bůh dovolí, mohou s ním duše navázat přímé spojení. Přichází-li v doprovodu Nejsvětější Panny Marie, kterou duše vidí v těle, pak netrpí, pokud je u nich. I strážní andělé duše navštěvují. Vždy, když některé duše rozmnoží počet vyvolených, je tím Bůh oslaven a něco z této slávy padá i na služebníka Božího – sv. Michaela. Je to pro něho ctí, přivádět duše k Pánu, které budou po celou věčnost opěvovat Jeho milosrdenství a svou věčnost spojí se všemi vyvolenými.

 Ctěme jej modlitbou a rozšiřováním pobožnosti k duším v očistci. Existují velká zaslíbení pro ty, kteří ctili sv. Michaela. Těmto lidem se dostane mnoho pomoci, budou-li v očistci, a rychlejšího vysvobození.

Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě
 a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší.

Amen.

Štítky , .Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.