Kněží naší farnosti

Farnost především společenstvím věřících, kteří se na územním principu setkávají, sdílejí jednu víru (byť různými prostředky), slaví liturgii a hlásají evangelium – radostnou zvěst o povaze světa a člověka. Je organickým společenstvím, které zachovává hierarchickou strukturu – v jejím čele stojí farář (případně administrátor) jako zástupce biskupa a který v naplňování poslání farnosti spolupracuje s farníky – laiky. Teologický pohled vnímá farnost zároveň jako instituci, neboť spravuje církevní majetek, vede matriky, vykonává církevní obřady a zastupuje farní společenství před společností a světským právem. Farnost ve společnosti působí i jinými způsoby – u nás je to např. pořádání a spolupořádání kulturních aktivit nebo výuka náboženství. Farnost je místem, ve kterém se udílejí svátosti (křest, eucharistie, biřmování, manželství, svátost nemocných, svátost smíření).

Ve farnosti Švábenice se od roku 1666 vystřídalo celkem 94 kněží.

1911 – 1957   P. Eduard Tabáček, poslední děkan Švábenický
1957 – 1972   P. Josef Dvorok
1972 – 1978   P. Rudolf Vašíček, SJ
1978 – 1981   P. Josef Pekárek, SDB
1981 – 1985   P. Josef Metoděj Šenkyřík
1985 – 1990   P. Karel Vítek
1990 – 1991   P. Vlastimil Bartoň
1991 – 2004   P. Vlastimil Vaněk
2004 – 2016   P. Boguslaw Jan Jonczyk
2017 – 2021   P. Krzysztof Florian Jonczyk
2021 – 2022   P. Karel Janíček
2022 –            P. Marek Franciszek Jarosz

                                                       údaje dle švábenické Farní kroniky (I. – II. díl)

Komentáře jsou uzavřeny.